Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1, DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: 5.5. Regiewerkzaamheden door B&Z worden maandelijks en
B&Z: B&Z Bouwtechniek ingenieurs & adviseurs achteraf gefactureerd op basis van het aantal gewerkte
Opdrachtgever:Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke uren
persoon of rechtspersoon die aan B&Z opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. ARTIKEL 6, BETALINGSTERMIJN
6.1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek,
ARTIKEL 2, TOEPASSELIJKHEID korting of schuldverekening, te geschieden binnen de
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan
alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen B&Z en 30 dagen na factuurdatum.
opdrachtgever, zulks met uitsluiting van eventuele 6.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdracht‐
algemene voorwaarden van de opdrachtgever. gever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim
2.2. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide en is deze aan B&Z een rente verschuldigd ter grootte van
parijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. 3% boven de wettelijke rente over het bedrag van de
2.3 Naast deze algemene voorwaarden is tevens de openstaande (voorschot) declaratie voor de periode dat
DNR 2011 van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en tijdige betaling achterwege blijft of is gebleven.
schriftelijk anders is bevestid. 6.3. Indien tijdige betaling door opdrachtgever achterwege
De DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie van de recht‐ is gebleven, is B&Z tevens geregtigd haar vorderingen uit
bank te Amsterdam op 21 juli 2011. handen te geven en is opdrachtgever de daaraan verbon‐
2.4. De opdrachtgever wordt geacht inhoudelijk bekend te den kosten, vermeerderd met omzetbelasting, verschul‐
zijn met de DNR 2011 incl. eventuele bijlagen. digd. Voorts is opdrachtgever alle andere kosten ver‐
De opdrachtgever die niet bekend is met/of niet op de schuldigd die B&Z genoodzaakt is te maken om haar
hoogte is van de DNR 2011 wordt op verzoek een exem‐ vordering(en) te incasseren.
plaar toegezonden, tevens zijn dezen digitaal in te down‐ 6.4. Betalingen van opdrachtgever worden altijd eerst in
loaden op onze website www.bz‐bouwtechniek.nl mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente
2.5. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voor‐ (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofd‐
waarden en de DNR 2011 prevaleren deze algemene sommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.
voorwaarden.
2.6. Indien een opdracht namens opdrachgever wordt ARTIKEL 7, GELDIGHEIDSDUUR OFFERTES
verstrekt door een derde, dan staat deze derde er voor 7.1. B&Z doet haar offertes gestand gedurende 30 dagen na
in dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
heeft genomen en heeft aanvaardt, bij gebreke waarvan 7.2. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van
de derde aan voorwaarden is verbonden als ware hij zelf het indienen van de offerte geldende wetten en regel‐
opdrachtgever is. In dat geval zijn zowel opdrachtgever geving. Indien tussen het moment van het uitbrengen van
als derde hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichting‐ de offerte en de acceptatie daarvan door de opdracht‐
en uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden gever sprake is van significante wijziging van terzake
voortvloeiende. geldende wetten en/of regelgeving welke ogenblikkelijk
2.7. Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden effect heeft op de uitgebrachte offerte, is de betreffende
op 1 oktober 2013. offerte vervalen en brengt B&Z binnen 14 dagen een
nieuwe offerte uit onder vermelding van een termijn van
ARTIKEL 3, VRIJWAARDING DOOR OPDRACHTGEVER gestanddoening.
3.1 De opdrachtgever is verplicht B&Z te vrijwaarden voor
alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit of ARTIKEL 8, CAR‐VERZEKERING
verbandhoudende met de uitvoering van de werkzaam‐ 8.1. De opdrachtgever is verplicht aan uitvoerende partij de
heden van/of door B&Z. opdracht te verstrekken om een CAR verzekering af te
sluiten, tevens dient deze B&Z als medeverzekerde in
ARTIKEL 4, AANSPRAKELIJKHEID VAN B&Z de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.
4.1. Alle werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd op 8.2. Op eerste schriftelijke verzoek van B&Z geeft opdracht‐
basis van de door de opdrachgever verstrekte stukken. gever, B&Z inzage in de betreffende polis.
Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is B&Z ARTIKEL 9, TOEZICHT
niet aansprakelijk voor de daardoor onstane schade. 9.1. Indien de opdracht inhoudt dat B&Z toezicht houdt op
4.2. De aansprakelijkheid van B&Z wordt ten allen tijden de uitvoering van een werk, zonder dat er sprake is van
beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het dagelijkstoezicht, kan B&Z alleen aansprakelijk zijn voor
totale honorarium van de opdracht. de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht
4.3. Voor al het overige geldt ten aanzien van de aansprake‐ daadwerkelijk heeft gehouden.
lijkheid hoofdstuk 6 van de DNR 2011
ARTIKEL 10, GEHEIMHOUDING
ARTIKEL 5, PRIJZEN EN TARIEVEN 10.1. Opdrachtgever en B&Z zullen alle door de één aan de
5.1. Alle prijzen luiden in Euro's, zijn excluzief de wettelijke ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en
BTW en zijn gebaseerd op een gesloten opdracht. van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van
5.2. B&Z is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven in de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders
daartoe aanleiding gevende gevallen in redelijkheid is overeengekomen.
tussentijds te wijzigen.
5.3. Tariefsverhogingen worden schriftelijk aan de opdracht‐ ARTIKEL 11, BEVOEGDHEDEN RECHTERS/ARBITERS
gever meegedeeld en worden uitsluitend door berekend 11.1. Voor geschillen aangaande de uitvoering van werken is
over de nadien te verichten werkzaamheden. de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdracht‐ Nederland bevoegd.
verstrekking worden niet doorberekend. 11.2. In afwijking tot de DNR 2011 geldt dat een eventueel
5.4. In afwijking van het bepaalde in 5.2. kan in geval van geschil aangaande advieswerkzaamheden dat niet langs
een bij of krachtens de wet getroffen loon‐ of prijs‐ minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, wordt
maatregel de tariefwijziging ingaan op de eerste dag voorgelegd aan de gewone rechter, tenzij partijen
van de maand volgend op die v/d betreffende maatregel. arbitrage overeen